Del av Älmhult 3:1, Haganäsparken

Ett förslag till detaljplan för del av Älmhult 3:1, Haganäsparken i Älmhult har varit ute på granskning från 1 oktober till 22 oktober 2018. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

Vad är syftet med detaljplanen?

Planens syfte är att bevara och utveckla området som friluftsliv- och rekreationsområde och att skapa möjlighet till att komplettera med verksamheter som är kopplat till rekreation och friluftsliv.
Området har sedan en längre tid fungerat som ett rekreations- och motionsområde. Genom att planlägga området kan det skötas som rekreationsområde istället för produktionsskog. Området bör skyddas för framtida exploatering då gröna ytor bidrar till bättre fysisk och psykisk hälsa hos människor, renare luft, biologisk mångfald, platser att mötas på med mera.

Betydande miljöpåverkan och MKB
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i sydöstra delen av Älmhults tätort. Det gränsar i norr mot Haganäsleden följt av bostadsområdet Haganäs och i väster mot bostadsområdet Elmiers. I söder ligger Froafälle. Öster om området går väg 23 som söder om området korsar järnvägen mot Olofström.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 789.1 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 2.2 MB)

SkötselplanPDF (pdf, 4.9 MB)

IllustrationPDF (pdf, 8.5 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 276.2 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Granskningstiden varar mellan den 1 oktober till och med den 22
oktober 2018. Senast den 22 oktober 2018 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta Oleksandra Polupan, på telefon 0476-550 45 eller e-post  oleksandra.polupan@almhult.se


Planprocessen

Planprocessen

Illustration

Illustration

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.