Blåsippan 1 m.fl. (tidigare Blåsippan 4 m.fl)

Ett förslag till detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult finns tillgänglig för granskning mellan 20 mars - 30 april 2019.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och flexibel detaljplan som håller över tid. IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom Blåsippan 1 för att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad exploatering som kan möjliggöra en ökning med upp till 500 arbetstillfällen och möjlighet att bygga parkeringshus.

Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra en anslutning till väg 120 där korsningen med väg 120 utformas med vänstersvängskörfalt österifrån.    

Planförslaget innebär:

  • Att Tulpanvägen får anslutning till väg 120, där korsningen med väg 120 utformas med vänstersvängskörfält österifrån.
  • Genomfartsförbud på sunnerbogatan.
  • Gång- och cyckelväg på Rosenstigens förlängning.
  • Utökad exploatering.
  • Den tillåtna byggnadshöjden från färdig golvnivå (våning 1) är 16,75 meter,11,75meter och 2,75 meter. 
  • Möjligheten till parkeringshus söder om Hallandsvägen
  • Prickad mark i fastighetsgräns innebär att ingen byggnad får uppföras.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger cirka 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och är cirka 5 hektar. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 och 2.

Marken inom fastigheterna Blåsippan 1 ägs av IKEA Property AB. Den del av mark som planläggas för Tulpanvägens anslutning till väg 120 och Rosenstigens förlängning ägs av Älmhults kommun.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden varar mellan den 20 mars - 30 april 2019. Senast den 30 april 2019 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post ks@almhult.se eller Kommunstyrelsen, Box 500, 34323 Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta. Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen (5kap. 19§ PBL).

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Information om personuppgiftsbehandling

För att kunna behandla din synpunkter kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 585.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.7 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 4.8 MB)

IllustrationPDF (pdf, 7.4 MB)

PM-Trafikutredning Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21.PDF (pdf, 3.4 MB)

Dagvattenutredning inför detaljplan Blåsippan 1, 2019-02-11, TyrénsPDF (pdf, 2 MB).PDF (pdf, 923.8 kB)

Parkeringsutredning IKEA Älmhult, 2018-09-19, Ramboll.PDF (pdf, 7.5 MB)

Kapacitetsbedömning cirkulationsplats väg 120, IKEA Älmhult, Ramboll, 2018-12-21PDF (pdf, 982 kB)

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult ”Riskutredning av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort”, 2018-06-19, SWECO ENVIROMENT ABPDF (pdf, 349 kB)

MUR (markteknisk undersökningsrapport) geoteknik, kv. Blåsippan 1, Älmhult, Tyréns, 2018-11-14.PDF (pdf, 5 MB)

PM – sammanfattning geotekniska förutsättningar kv. Blåsippan 1, Älmhult, Tyréns, 2018-11-16.PDF (pdf, 316.3 kB)

Gestaltningsprinciper, IDDC/ IKEA of Sweden, Älmhult, 2019-01-29PDF (pdf, 8.9 MB).PDF (pdf, 316.3 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Vad händer nu?
Efter samrådet övergick planen från standardförfarande till utökat förfarande. Fortsättningsvis handläggs planförslaget med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.
Detaljplanen befinner sig nu i granskningsskedet, vilket innebär att ett förslag till detaljplan för andra gången skickas ut till sakägare, myndigheter och andra berörda för att ge dessa möjligheter att framföra synpunkter.
Tidigare synpunkter från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse och planförslaget har reviderats.

Planprocessen

Illustration

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.