D167 Handlaren 1

D167 del av Handlaren 1

antagandehandling

Karl-Oskarskolan med elever i årskurs 4-9 vill flytta sin verksamhet till den före detta Lidlbutiken. Den gällande detaljplanen ”Folkparken 4” som vann laga kraft den 26 juni 2002 medger handel. För att möjliggöra skolverksamhet på platsen behöver detaljplanen ändras. Genomförandetiden löper ut först 2017. En detaljplan får inte ändras under genomförande­tiden om sakägare motsätter sig ändringen. Om en förändring är av stor allmän vikt kan detalj­planen ändå få ändras under genomförandetiden. I arbetet med den här planen har det varit extra viktigt att alla sakägare godkänner planförslaget. Fastighetsägarna till Folkparken och Handlaren 1 har i ett arrendeavtal kommit överens om hur parkeringsplatserna på Handlaren 1 ska användas.

Översiktsplanen, från 2007, anger inget angående markanvändningen inom området.

- PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB) A1

- Plankarta A3PDF (pdf, 454.4 kB)

- PlanbeskrivningPDF (pdf, 448.8 kB)

- GranskningsutlåtandePDF (pdf, 14.8 kB)

- SamrådsredogörelsePDF (pdf, 68.7 kB)


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.